Καλώς ήλθατε στο ΙΕΛ

Video Poster

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Δακτυλικό Πληκτρολόγιο

Νόημα+

Σύνθεση Νοημάτων

Φωτογραφικό Υλικό

Τεχνολογίες Νοηματικής Γλώσσας στο ΙΕΛ

Τεχνολογίες συνθετικού νοηματισμού
Υπολογιστικά Γλωσσικά Μοντέλα για την υποβοήθηση τεχνικών επισημείωσης και αναγνώρισης νοηματικού βίντεο
Εργαλεία προσβασιμότητας στο περιεχόμενο με χρήση νοηματικής γλώσσας
Εργαλεία αναζήτησης και εξόρυξης πληροφορίας από νοηματικό βίντεο
Εργαλεία ανάπτυξης και διαχείρισης γλωσσικών/ ορολογικών πόρων
Διεπαφές για κωφούς/βαρήκοους χρήστες
Εργαλεία υποστήριξης της επικοινωνίας κωφών-ακουόντων
Εκπαιδευτικά λογισμικά και λογισμικά κατάρτισης για /σε νοηματική γλώσσα
Εργαλεία υποστήριξης της δίγλωσσης εκπαίδευσης
Μηχανική Μετάφραση νοηματικής γλώσσας