Καλώς ήλθατε στο ΙΕΛ

Video Poster

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Δακτυλικό Πληκτρολόγιο

Νόημα+

Σύνθεση Νοημάτων

Τα Νέα μας

Το ΙΕΛ έχει τον Επιστημονικό Συντονισμό του έργου EASIER

PETRA 2021 - The PErvasive Technologies Related to Assistive Environments (PETRA) conference

Φωτογραφικό Υλικό

Τεχνολογίες Νοηματικής Γλώσσας στο ΙΕΛ

Τεχνολογίες συνθετικού νοηματισμού
Υπολογιστικά Γλωσσικά Μοντέλα για την υποβοήθηση τεχνικών επισημείωσης και αναγνώρισης νοηματικού βίντεο
Εργαλεία προσβασιμότητας στο περιεχόμενο με χρήση νοηματικής γλώσσας
Εργαλεία αναζήτησης και εξόρυξης πληροφορίας από νοηματικό βίντεο
Εργαλεία ανάπτυξης και διαχείρισης γλωσσικών/ ορολογικών πόρων
Διεπαφές για κωφούς/βαρήκοους χρήστες
Εργαλεία υποστήριξης της επικοινωνίας κωφών-ακουόντων
Εκπαιδευτικά λογισμικά και λογισμικά κατάρτισης για /σε νοηματική γλώσσα
Εργαλεία υποστήριξης της δίγλωσσης εκπαίδευσης
Μηχανική Μετάφραση νοηματικής γλώσσας