ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ

Η Ομάδα Τεχνολογιών Νοηματικής Γλώσσας παρέχει στην ελληνική και διεθνή ερευνητική κοινότητα νοηματικά δεδομένα για ερευνητικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς στα πεδία της ανάπτυξης τεχνολογιών νοηματικής γλώσσας και επικοινωνίας ανθρώπου-ρομπότ.
Η μεταφορά τεχνογνωσίας ξεκίνησε το 2006 με μια καινοτόμα προσέγγιση στα θέματα Οπτικής Ανάλυσης και Αναγνώρισης Χειρονομιών με Εφαρμογή σε Τηλεχειρισμό Ρομπότ στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου ΔΙΑΝΟΗΜΑ.
Στο ερευνητικό έργο ΜΟΒΟΤ (FP7) η δημιουργία και επισημείωση πολυτροπικού – πολυαισθητηριακού σώματος δεδομένων και ο ορισμός ενός πολυτροπικού μοντέλου επικοινωνίας ανθρώπου-ρομπότ βασίστηκαν στη γνώση για την ανάπτυξη νοηματικών σωμάτων δεδομένων και τη σημασιολογική ανάλυση βασικών επικοινωνιακών νοημάτων.
Έρευνα για τα κοινά σημασιολογικά φορτισμένα χαρακτηριστικά της ενσώματης επικοινωνίας σε προφορικές και νοηματικές γλώσσες διεξήχθη στο πλαίσιο του έργου COGNIMUSE «Πολυτροπική Επεξεργασία Σημάτων και Γεγονότων σε Αντίληψη και Νόηση» στο πλαίσιο Αριστεία ΙΙ.