ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

– Εφαρμογή γλωσσικών τεχνολογιών σε νοηματικά δεδομένα

– Καινοτομικά εργαλεία και συλλογές πόρων που δεν υπήρχαν πριν με χρήση στους τομείς:

  • εκπαίδευση
  • πρόσβαση στο περιεχόμενο
  • δυναμική επικοινωνία με χρήση νοηματικής γλώσσας

Προστιθέμενη αξία αποτελεσμάτων έρευνας:

  • Ένταξη της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας στις τεχνολογικά προηγμένες νοηματικές γλώσσες
  • Στρατηγικές ερευνητικές συνεργασίες με σημαντικά κέντρα στην Ευρώπη και την Αμερική
  • Μεταφορά τεχνογνωσίας στους τομείς της ενσώματης επικοινωνίας σε ευφυή περιβάλλοντα και της επικοινωνίας ανθρώπου-ρομπότ