ΕΡΕΥΝΑ

Τομείς Έρευνας

  • Δημιουργία και διαχείριση μεγάλου όγκου νοηματικών πόρων
  • Επισημείωση και επεξεργασία γλωσσικών νοηματικών δεδομένων
  • Διεπαφές με χρήση νοηματικής γλώσσας για την εκπαίδευση και την επικοινωνία
  • Συνθετικός νοηματισμός
  • Αναγνώριση νοημάτων και εξόρυξη πληροφορίας / πρόσβαση στο νοηματισμένο περιεχόμενο με χρήση νευρωνικών δικτύων
  • Ανάπτυξη επισημειωμένων γλωσσικών πόρων για τη γλωσσολογική έρευνα
  • Ανάπτυξη επισημειωμένων γλωσσικών πόρων για την εκπαίδευση αλγορίθμων μάθησης
  • Μηχανική Μετάφραση νοηματικής γλώσσας

 

(Συν)διοργάνωση διακεκριμένων επιστημονικών εκδηλώσεων

LREC Workshops series on the Representation and Processing of Sign Languages (2008-σήμερα) – η σημαντικότερη ερευνητική συνάντηση, σε παγκόσμιο επίπεδο, με αντικείμενο την εφαρμογή Γλωσσικής Τεχνολογίας στις νοηματικές γλώσσες

Invited sessions in International Conference on Human-Computer Interaction (HCII) series (2005-σήμερα)

Sign Language Translation and Avatar Technology Symposium 2013 (DePaul University, Chicago ΙL, USA).

Gesture Workshop (GW) 2011

 

Πρακτικά συνεδρίων και συλλογές άρθρων

Πρακτικά LREC Workshops series on the Representation and Processing of Sign Languages (2008-σήμερα)