ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΜΑΔΑΣ

Koulierakis Ioannis, Georgios Siolas, Eleni Efthimiou, Stavroula-Evita Fotinea, Andreas-Georgios Stafylopatis (2020): Recognition of Static Features in Sign Language Using Key-Points. In Proceedings of the LREC2020 9th Workshop on the Representation and Processing of Sign Languages: Sign Language Resources in the Service of the Language Community, Technological Challenges and Application Perspectives. Marseille, 11–16 May 2020, pages 123–126. European Language Resources Association (ELRA), licensed under CC-BY-NC, ISBN: 979-10-95546-54-2 (https://www.sign-lang.uni-hamburg.de/lrec/lrec/pubs/20035.html)

E. Efthimiou, S-E. Fotinea, T. Goulas, A. Vacalopoulou, K. Vasilaki and A-L. Dimou. (2019): Sign Language Technologies and the Critical Role of SL Resources in View of Future Internet Accessibility Services. Technologies 2019, 7(1), 18; doi:10.3390/technologies7010018

Koulierakis Ioannis, Georgios Siolas, Eleni Efthimiou, Stavroula-Evita Fotinea, Andreas-Georgios Stafylopatis. (2019): Gesture recognition using keypoints detection in the context of Sign Language translation. 6th Workshop on Sign Language Translation and Avatar Technologies (SLTAT-2019). Hamburg, 29 Sept. 2019.

Α. Vacalopoulou, E. Efthimiou, S.E. Fotinea, T. Goulas, A.L. Dimou. (2018) MAKING ONLINE EDUCATIONAL CONTENT ACCESSIBLE IN GREEK SIGN LANGUAGE. In Proc. of EDULEARN18 10th International Conference on Education and New Learning Technologies. pp: 7305-7311.

Anna Vacalopoulou, Eleni Efthimiou, Kiki Vasilaki. (2018). Multimodal Corpus Lexicography: Compiling a Corpus-based Bilingual Modern Greek – Greek Sign Language Dictionary. In Lexicography in Global Contexts. Proceedings of the XVIII EURALEX International Congress. pp: 499-507.

Eleni Efthimiou, Kiki Vasilaki, Stavroula-Evita Fotinea, Anna Vacalopoulou, Theodore Goulas and Athanasia-Lida Dimou. (2018): The POLYTROPON Parallel Corpus. In Proc. of the LREC 2018 Workshop “8th Workshop on the Representation and Processing of Sign Languages: Involving the Language Community”. Mayumi Bono, Eleni Efthimiou, Stavroula-Evita Fotinea, Thomas Hanke, Julie Hochgesang, Jette Kristoffersen, Johanna Mesch, Yutaka Osugi (eds). 12 May 2018, Miyazaki (Japan). ISBN: 979-10-95546-01-6, EAN: 9791095546016, pp:39-44 (http://lrec-conf.org/workshops/lrec2018/W1/pdf/book_of_proceedings.pdf)

Eleni Efthimiou, Stavroula-Evita Fotinea, Panos Kakoulidis, Theodoros Goulas. (2018): Terminology Enrichment through Crowd Sourcing at PYLES Platform. In Proc. of the LREC 2018 Workshop “8th Workshop on the Representation and Processing of Sign Languages: Involving the Language Community”. Mayumi Bono, Eleni Efthimiou, Stavroula-Evita Fotinea, Thomas Hanke, Julie Hochgesang, Jette Kristoffersen, Johanna Mesch, Yutaka Osugi (eds). 12 May 2018, Miyazaki (Japan). ISBN: 979-10-95546-01-6, EAN: 9791095546016, pp:33-38 (http://lrec-conf.org/workshops/lrec2018/W1/pdf/book_of_proceedings.pdf)

Eleni Efthimiou, Stavroula-Evita Fotinea, Theodore Goula, Anna Vacalopoulou, Kiki Vasilaki, s and Athanasia-Lida Dimou. (2018): Sign Language technologies in view of Future Internet accessibility services. Proceedings of PETRA-2018 Conference. June 26–29, 2018, Corfu, Greece. © 2018 Association for Computing Machinery, https://dl.acm.org/doi/10.1145/3197768.3201546

Efthimiou, S-E. Fotinea, P. Kakoulidis, T.Goulas, A-L. Dimou, A. Vacalopoulou, “Sign Search and Sign Synthesis Made Easy to End User: The Paradigm of Building a SL Oriented Interface for Accessing and Managing Educational Content”. In M. Antona and C. Stephanidis (Eds.): Universal Access in Human-Computer Interaction. Designing Novel Interactions (UAHCI 2017), Part II, LNCS 10278, pp. 1–13, 2017. DOI: 10.1007/978-3-319-58703-5_2

Wolfe, E. Efthimiou, J. Glauert, T. Hanke, J. McDonald, J. Schnepp (Eds). Recent advances in sign language translation. Special Issue, Universal Access In the Information Society (2016) 15. Springer.and avatar technology

Efthimiou, S-E. Fotinea, A-L. Dimou, T. Goulas, P. Karioris, K. Vasilaki, A. Vacalopoulou, M. Pissaris, D. Korakakis, “From a sign lexical database to an SL golden corpus – the POLYTROPON SL resource”, Proc. of the 7th Workshop on the Representation and Processing of Sign Languages: Corpus Mining. Satellite Workshop to the 10th International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC-2016), 28 May 2016, pp. 63 – 68, Portoroz, Slovenia.

Efthimiou, S-E. Fotinea, T. Goulas, P. Kakoulidis, A-L. Dimou, A. Vacalopoulou, “A complete environment for deaf learner support in the context of mainstream education ”, Proc. of the Universal Learning Design Conference (track 16), 15th Int’l Conf. on Computers Helping People with Special Needs (ICCHP – 2016), 13-15 July, 2016; Linz, Austria (to appear).

Efthimiou, S-E. Fotinea, T. Goulas, A-L. Dimou, D. Kouremenos, “From Grammar Based MT to Post-processed SL Representations”, Universal Access in the Information Society, Springer, (DOI 10.1007/s10209-015-0414-3), 2015.

Efthimiou, S-E. Fotinea, T. Goulas, P. Kakoulidis, “User friendly Interfaces for Sign Retrieval and Sign Synthesis”, Universal Access in Human-Computer Interaction. Access to Interaction, M. Antona and C. Stephanidis (Eds.): UAHCI 2015, Part II, Lecture Notes in Computer Science: 9176 (ISBN: ISBN 978-3-319-20680-6), pp. 351--361, Springer International Publishing Switzerland, 2015.

Efthimiou, G. Sapountzaki, G. Andreou, “Application of Saussurean Theory on Signed Sign Classes and Lexicalisation Processes - Grounding and Linguistic Structure: Findings from Greek Sign Language corpus analysis”. Proc. of the 22nd International Congress on the Education of the Deaf (ICED 2015), July 6-9 2015, Athens, Greece.

A-L. Dimou, T. Goulas, E. Efthimiou, S-E. Fotinea, P. Karioris, M. Pissaris, D. Korakakis, K. Vasilaki, “Creation of a multipurpose sign language lexical resource: The GSL lexicon database”, Proc. of the 6th Workshop on the Representation and Processing of Sign Languages: Beyond the Manual Channel. Satellite Workshop to the 9th International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC-2014), 26-31 May 2014, Reykjavic, Iceland.

S-E. Fotinea, E. Efthimiou, T. Goulas, M. Pissaris, A-L. Dimou, “SiS-Builder: A tool to support sign synthesis and sign language resources maintenance - The end user perspective”, 2nd Enable Conference – Using New Technologies for Inclusive Learning, 18 - 19 June 2014, York, UK (to appear).

Sapountzaki, E. Efthimiou, S-E. Fotinea, “Grounding and Linguistic Structure: Findings from Greek Sign Language corpus analysis”, Book of abstracts, Workshop “Embodied meaning goes public - gestures, signs, and other visible linguistic effects of simulation processes”, 5-6 December 2014, Stuttgart, Germany.

S-E. Fotinea and E. Efthimiou, “Internet based Sign Language Teaching – the case of GSL vocabulary”, Proc. of the Int’l Conference on Using New Technologies for Inclusive Learning, 28 August 2013, Glasgow, UK (in print).

Efthimiou, S-E. Fotinea, T. Goulas, A-L. Dimou, D. Kouremenos, “From Grammar Based MT to Post-processed SL Representations”, Book of abstracts, 3rd Int’l Symposium on Sign Language Translation and Avatar Technology (SLTAT Conference), 18-19 October 2013, Chicago, Illinois, USA.

E.Efthimiou, S-E. Fotinea, T. Hanke, J. Glauert, R. Bowden, A. Braffort, C. Collet, P. Maragos and F. Lefebvre-Albaret, “The Dicta-Sign Wiki: Enabling Web Communication for the Deaf”, Lecture Notes in Computer Science (LNCS), Book Computers Helping People with Special Needs (Part II), Eds (K. Miesenberger, A. Karshmer, P. Penaz, W. Zagler), Springer (ISBN: 978-3-642-31533-6 (Print) 978-3-642-31534-3 (Online)), Vol. 7383, 2012, pp. 205-212.

S-E. Fotinea, E.Efthimiou, A-L. Dimou, “Sign Language Computer-Aided Education: Exploiting GSL Resources and Technologies for Web Deaf Communication”, Lecture Notes in Computer Science (LNCS), Book Computers Helping People with Special Needs (Part II), (DOI 10.1007/978-3-642-31534-3), Eds (K. Miesenberger, A. Karshmer, P. Penaz, W. Zagler), Springer (ISBN: 978-3-642-31533-6 (Print) 978-3-642-31534-3 (Online)), Vol. 7383, 2012, pp.237-244.

E.Efthimiou, S-E. Fotinea, T. Hanke, J. Glauert, R. Bowden, A. Braffort, C. Collet, P. Maragos and F. Lefebvre-Albaret , “Sign Language technologies and resources of the Dicta-Sign project”, Proc. of the 5th Workshop on the Representation and Processing of Sign Languages: Interactions between Corpus and Lexicon. Satellite Workshop to the eighth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC-2012), 27 May 2012, Istanbul, Turkey, pp. 37-44, available at: http://www.lrec-conf.org/proceedings/lrec2012/workshops/24.Proceedings_SignLanguage.pdf

A-L. Dimou, V. Pitsikalis, T. Goulas, S. Theodorakis, P. Karioris, M. Pissaris, S-E. Fotinea, E. Efthimiou and P. Maragos, “A GSL Continuous Phrase Corpus: Design and Acquisition”, Proc. of the 5th Workshop on the Representation and Processing of Sign Languages: Interactions between Corpus and Lexicon. Satellite Workshop to the eighth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC-2012), 27 May 2012, Istanbul, Turkey, pp. 23-26, available at: http://www.lrec-conf.org/proceedings/lrec2012/workshops/24.Proceedings_SignLanguage.pdf

Efthimiou, G. Kouroupetroglou, S.E. Fotinea (Eds.), Gesture and Sign Language in Human-Computer Interaction and Embodied Communication, Editorial, Springer LNCS 7206, ISBN: 978-3-642-34181-6 (Print) 978-3-642-34182-3 (Online), GW-2011 Revised Selected Papers, available at: http://www.springer.com/computer/ai/book/978-3-642-34181-6

 A.L. Dimou, T. Goulas and E. Efthimiou (2011). Grammar/Prosody Modelling in Greek Sing Language: Towards the definition of built-in sign synthesis rules. In E. Efthimiou, G. Kouroupetroglou, S.E. Fotinea (Eds.), Gesture and Sign Language in Human-Computer Interaction and Embodied Communication, Springer LNCS 7206, ISBN: 978-3-642-34181-6 (Print) 978-3-642-34182-3 (Online), pp. 183-193.

A.L. Dimou, T. Goulas and E. Efthimiou (2011). Grammar/Prosodic Modelling in Greek Sing Language: Towards built-in grammar rules in a sign synthesis tool. (pp. 88-91) GW 2011: The 9th International Gesture Workshop Gesture in Embodied Communication and Human-Computer Interaction May 25-27, 2011, pp: 88-91, Athens, Greece.

A-L. Dimou, T. Goulas, S-E. Fotinea, E. Efthimiou, “Exploiting the Dicta-Sign corpus data: teaching material for the Greek Sign Language”, Sign Language Teaching and Learning; 2nd Symposium in Applied Sign Linguistics (abstract), 30th June - 2nd July, 2011, Bristol, UK.

Kouremenos, S-E. Fotinea, E. Efthimiou, K. Ntalianis, “A Prototype Greek Text to Greek Sign Language (GSL) Conversion System”, Behaviour & Information Technology Journal (TBIT),Vol.29:5, pp.467-481 (DOI: 10.1080/01449290903420192), 2010.

Efthimiou, S-E. Fotinea, T. Hanke, J. Glauert, R. Bowden, A. Braffort, C. Collet, P. Maragos, and F. Goudenove, “DICTA-SIGN: Sign Language Recognition, Generation and Modelling with application in Deaf Communication”. Proc. of the 4th Workshop on the Representation and Processing of Sign Languages: Corpora and Sign Language Technologies (CSLT 2010), 2010, Satellite workshop of the LREC-2010 Conference, Valetta, Malta, pp.80-83.

Efthimiou, S-E. Fotinea, A-L. Dimou, “Towards decoding Classifier function in GSL”. Proc. of the 4th Workshop on the Representation and Processing of Sign Languages: Corpora and Sign Language Technologies (CSLT 2010), 2010, Satellite workshop of the LREC-2010 Conference, Valetta, Malta, pp.76-79.

Goulas, S-E Fotinea, E. Efthimiou, M. Pissaris, “SiS-Builder: A Sign Synthesis Support Tool”. Proc. of the 4th Workshop on the Representation and Processing of Sign Languages: Corpora and Sign Language Technologies (CSLT 2010), 2010, Satellite workshop of the LREC-2010 Conference, Valetta, Malta, pp.102-105.

S-E. Fotinea, E. Efthimiou, G. Caridakis, O. Diamanti, N. Mitsiou, K. Tzafestas, P. Maragos, “DIANOEMA: Visual analysis and sign recognition for GSL modelling and robot teleoperation”, Proc. of the 8th International Gesture Workshop, Feb 25-27, 2009, Bielefeld, Germany.

S-E. Fotinea and E. Efthimiou, “A platform for sign language content presentation”, Proc. of the V International Conference on Multimedia, Information and Communication Technologies in Education (m-ICTE 2009), April 09, Lisbon, Portugal, pp. 681-685.

Efthimiou, S-E. Fotinea, C. Vogler, T. Hanke, J. Glauert, R. Bowden, A. Braffort, C. Collet, P. Maragos, and J. Segouat, “Sign Language Recognition, Generation, and Modelling: A Research Effort with Applications in Deaf Communication”, Proc. of the HCII-09, July 09, San Diego, USA.

Tzafestas, N. Mitsou, N. Georgakarakos, O. Diamanti, P. Maragos, S-E. Fotinea and E. Efthimiou, “Gestural teleoperation of a mobile robot based on visual recognition of sign language static handshapes”, Proc. of 18th IEEE International Symposium on Robot and Human Interactive Communication, Sept. 27-Oct. 2, 2009, Toyama, Japan, pp.1073-1079.

S-E. Fotinea, E. Efthimiou, K. Karpouzis, G. Caridakis, “A Knowledge-based Sign Synthesis Architecture”, Universal Access in the Information Society, Vol. 6, pp.405-418, (DOI: 10.1007/s10209-007-0094-8), 2008.

Efthimiou, S-E. Fotinea, J. Glauert (Eds), “Special Issue: Emerging Technologies for Deaf Accessibility in the Information Society”, Universal Access in the Information Society, Editorial, Vol. 6, pp.321-322, (DOI: 10.1007/s10209-007-0094-8), 2008.

S-E. Fotinea, E. Efthimiou, “Tools for Deaf accessibility to an eGOV environment”, Lecture Notes in Computer Science (LNCS), Book Computers Helping People with Special Needs, (DOI 10.1007/978-3-540-70540-6), Eds. (K. Miesenberger, J. Klaus, W. Zagler, A. Karshmer), Springer (ISBN: 0302-9743 (Print) 1611-3349 (Online)), Vol. 5105, 2008, pp. 446-453.

Efthimiou, S-E. Fotinea, “Annotation and Maintenance of the Greek Sign Language Corpus (GSLC)”, Proc. of the 3rd Workshop on the Representation and Processing of Sign Languages: Construction and Exploitation of Sign Language Corpora workshops series, June 1, 2008, Satellite workshop of the LREC-2008 Conference, Marrakech, Morocco, pp.58-63.

Efthimiou, S-E. Fotinea, G. Sapountzaki, «Feature-based natural language processing for GSL synthesis», Sign Language & Linguistics Journal (SL&L) 10:1, pp.3-23, 2007.

Efthimiou, S-E. Fotinea, “GSLC: Creation and annotation of a Greek Sign Language Corpus for HCI”, Lecture Notes in Computer Science (LNCS), C. Stephanidis (Ed.): Universal Access in HCI, Part I, 2007, (ISBN: 978-3-540-73278-5), Springer, LNCS 4554, pp. 657–666, 2007.

Efthimiou, S-E. Fotinea, “An Environment for Deaf Accessibility to Educational Content”, Proc. of the first International Conference on Information and Communication Technology and Accessibility, April 12-14, 2007, Hammamet, Tunisia, pp.125-130.

Efthimiou, S-E. Fotinea, G. Sapountzaki, “E-accessibility to educational content for the deaf”, in EURODL, 2006/II, electronically available since 15.12.06 at: http://www.eurodl.org/materials/contrib/2006/Eleni_Efthimiou.htm, 2006.

Γ. Σαπουντζάκη, Ε. Ευθυμίου, Σ-Ε. Φωτεινέα, ”Ψηφιακή Τεχνολογία στην Εκμάθηση της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας στο Πρόγραμμα του Δημοτικού Σχολείου” (Digital Technology in the service of Greek Sign Language Learning for Primary Education), Πρακτικά Πανελληνίου Συνεδρίου "Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό: ζητήματα δημιουργίας, διδακτικής αξιοποίησης και αξιολόγησης", 6-7 Απριλίου, 2006, Βόλος, pp.161-170.

Γ. Σαπουντζάκη, Ε. Ευθυμίου, Σ-Ε. Φωτεινέα, ”Εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα για κωφούς μαθητές μέσω δικτυακής πλατφόρμας” (Web-based Distance Learning for Greek Sign Language Teaching of deaf students), Πρακτικά Διημερίδας «Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση με χρήση ΤΠΕ», 26-28 Μαίου, 2006, Λαμία.

Efthimiou, S-E. Fotinea, G. Sapountzaki, ”Processing linguistic data for GSL structure representation”, Proc. of the Workshop on the Representation and Processing of Sign Languages: Lexicographic matters and didactic scenarios, Satellite Workshop to LREC-2006 Conference, Genoa, Italy, May 28, pp.49-54.

Karpouzis, G. Caridakis, S-E. Fotinea, E. Efthimiou, “Educational Resources and Implementation of a Greek Sign Language Synthesis Architecture”, Computers and Education, Elsevier, Volume 49, Issue 1, August 2007, Pages 54-74, electronically available since Sept 05 (DOI: 10.1016/j.compedu.2005.06.004) (http://dx.doi.org/10.1016/j.compedu.2005.06.004 ).

Efthimiou, G. Sapountzaki, K. Karpouzis, S-E. Fotinea, “Developing an e-Learning platform for the Greek Sign Language”, Lecture Notes in Computer Science (LNCS), Eds. K. Miesenberger, J. Klaus, W. Zagler, D. Burger, Springer, Heidelberg (ISBN: 3-540-22334-7), Vol. 3118, 2004 pp. 1107-1113.

Efthimiou, A. Vacalopoulou, S-Ε. Fotinea, G. Steinhauer, «Multipurpose Design and Creation of GSL Dictionaries», Proc. of the Workshop on the Representation and Processing of Sign Languages “From SignWriting to Image Processing. Information techniques and their implications for teaching, documentation and communication”, Satellite Workshop to LREC-2004 Conference, 30 May 2004, Lisbon, Portugal, pp.51-58.

Efthimiou, S-Ε. Fotinea, «An adaptation-based technique on current educational tools to support universal access: the case of a GSL e-Learning platform», Proc. of the TeL'04 Workshop on “Technology Enhanced Learning”, Jean-Pierre Courtiat, Costas Davarakis and Thuerry Villemur (eds), 22 August 2004, Toulouse, France, Workshop to WCC-2004 (World Computer Congress), pp.177-186.

Efthimiou, S-E. Fotinea, «Multipurpose Design of Greek Sign Language Resources: A factor towards Universal Access», Proc. of the 1st International Conference "From Scientific Computing to Computational Engineering" (IC-SCCE), Invited Session on Human Computer Interaction, 8-10 September 2004, pp. 820-827.

Karpouzis, G. Caridakis, S-E. Fotinea, E. Efthimiou, “Educational Resources and Implementation of a Greek Sign Language Synthesis Architecture”, Proc. of the First International Workshop on Web3D Technologies in Learning, Education and Training (LET-WEB3D), September 30 – October 1, 2004, Udine, Italy, pp.8-15.

Caridakis, K. Karpouzis, G. Sapountzaki, S-E. Fotinea, E. Efthimiou, "A dynamic environment for Greek Sign Language Synthesis using virtual characters", Proc. of the Web3D 2005 Symposium, Workshop on Education and Training, March 29 - April 1 2005, Bangor, UK.

S-E. Fotinea, E. Efthimiou, K. Karpouzis, G. Caridakis, “Dynamic GSL synthesis to support access to e-content”, Proc. of the 3rd International Conference on Universal Access in Human-Computer Interaction (UAHCI 2005), 22-27 July 2005, Las Vegas, Nevada, USA.

S-E. Fotinea, E. Efthimiou, D. Kouremenos, “Generating linguistic content for Greek to GSL conversion", Proc. of the HERCMA-2005 Conference (The 7th Hellenic European Conference on Computer Mathematics & its Applications), Sept. 22-24, 2005, Athens, Greece.

Efthimiou, S-E. Fotinea, G. Sapountzaki, ”GSL educational content for E-learning”, Proc. of the ICL 2005 Conference on Interactive Computer Aided Learning, September 28 - 30, 2005, Villach, Austria.

  • Ε. Ευθυμίου, & M. Κατσογιάννου, “Από την έρευνα για την Ελληνική Νοηματική Γλώσσα (ΕΝΓ) : μελέτη του λεξιλογίου και δημιουργία λεξικού”, Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα, 2001, Tόμος ΙΙ: Υπολογιστική Γλωσσολογία. σ.: 42-50.